પેઢીનામું એટલે શું ? પેઢીનામું કોની પાસે કાઢવી શકાય ? What is a genealogy?

પેઢીનામું એટલે શું ?
પેઢીનામું કોની પાસે કાઢવી શકાય ?

 • What is a genealogy?

 • પેઢીનામું કોની પાસે કાઢવી શકાય ?

 • What is a genealogy?

 • Talati Rubru's Punch Rojkam is the genealogy of the heirs of the deceased or surviving person.

 • Who can get the genealogy?

 • In rural areas Talati cum Mantri and in urban areas CT Talati will delete the pedigree.

 • Supporting evidence required to create a genealogy:

 • Death certificates of all the applicants

 • Affidavit of Notary - Executive Magistrate in person on stamp paper of Rs.

 • Copy of ration card

 • Election card or any other identity card of the applicant and heirs

 • Two - two photos

 • To keep election card or other identity card of the commission and two photos, those who are not relatives of the commission and are educated.

 • Evidence needed to create a genealogy

 • Write clearly in the application the purpose for which the genealogy is to be issued.

 • The pedigree will be in front of the Talati of the village or city where the passer-by resides.

 • E.g. If a resident of Rajkot dies, the genealogy of that person will be removed by the City Talati of Rajkot, even if his heirs live in Surat or Ahmedabad.

 • The above evidence must be submitted in original and certified copy.

 • Where is the genealogy useful?

 • On the occasion of inheritance in agricultural land and in non-agricultural plots.

 • On the occasion of distribution of agricultural land and assertion of rights in survival.

 • Widow assistance, old age assistance

 • In bank or other government work

 • પેઢીનામું ક્યાં ઉપયોગી છે ?

 • ખેતીની જમીનમાં અને બિનખેતી પ્લોટમાં વારસાઈ પ્રસંગે.

 • ખેતીની જમીનની વહેચણી અને હયાતીમાં હક્ક દાખલ કરવાના પ્રસંગે.

 • વિધવા સહાય , વૃદ્ધ સહાયમાં

 • બેંક કે અન્ય સરકારી કામમાં 

 • ગુજરાતીમાં વધારે માહિતી માટે વિડીયો જોવા અહી ક્લિક કરો 

 • પેઢીનામાં અંગે વધારે માહિતી, અરજી ફોર્મ , પેઢીનામાંનું ફોરમેટ જોતું હોય તો ઉપરની લિંક પરના વિડીયોમાં કોમેન્ટ કરશો.

 • પેઢીનામાં અંગે high court નું જજમેન્ટ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો.

 • પેઢીનામાં અંગેનો ઓફિસિયલ GR ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો..

પેઢીનામું એટલે શું ? પેઢીનામું કોની પાસે કાઢવી શકાય ? What is a genealogy? પેઢીનામું એટલે શું ? પેઢીનામું કોની પાસે કાઢવી શકાય ? What is a genealogy? Reviewed by Gujarat on October 15, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.